Μοριοδότηση

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα με την επισήμανση “Μοριοδοτούμενο”  καλύπτουν βασικές ανάγκες στο χώρο της Γενικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σπουδών, με επιστημονική και ακαδημαϊκή υπεύθυνη την Καθηγήτρια Δήμητρα Κουτσούκη, παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση κι επαγγελματική κατάρτιση, επιμορφώνοντας με επιτυχία εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες, καθώς επίσης το ευρύ κοινό. Η παρακολούθηση όλων των προσφερόμενων Προγραμμάτων με την επισήμανση “Μοριοδοτούμενο” οδηγεί στην απόκτηση μοριοδότησης για το διορισμό τους ως μόνιμων ή/ και την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ή μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.

Μοριοδότηση: 

  • Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:
    • ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ.  ιι)
    • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)
  • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)